NARU�ITE PROGRAM GRA�EVINSKI LIST

Obracunski list gradjevinske knjige

KAKO NARU�ITI PROGRAM

Sve �to treba da uradite je da popunite donju narud�benicu i pritisnete dugme NARU�I. Va�u kopiju programa Gra�evinski List �e doneti po�tar na adresu koju ste uneli.

Cena programa Gra�evinski LIST iznosi iznosi 300 € za jednu licencu, svaka slede�a licenca je po ceni od 200 €

Pla�anje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.


Na�in isporuke: po�tom ili DHL-om u zavisnosti odakle je naru�ilac.
Na�in pla�anja: na teku�i ra�un Agencije bilo devizni bilo dinarski, pouze�em za fizi�ka lica.

U cenu je ura�unato:

  • Instalacioni cd
  • USB za�titni klju�
  • �tampano uputstvo za instalaciju i kori��enje
  • Po�tarina

NARU�I PROGRAM

Obavezna polja za unos su ozna�ena znakom *

Na teku�i ra�un
Pouze�em

Ukupno: 300

 

UKOLIKO IMATE PITANJE

Za sve informacije slobodno nam se obratite na telefon

060/6169 - 731