Slanje demo verzije po�tom

Gradjevniski list program

Ukoliko �elite da Vam po�aljemo demo verziju programa Gra�evinski LIST po�tom na adresu Va�e firme ili na Va�u ku�nu adresu popunite ispravno neophodne podatke u slede�em formularu. U najkra�em roku na Va�u adresu �e sti�i po�tom disk sa demo verzijom programa, �tampano uputstvo za instalaciju i �tampani cenovnik na�ih programa.

Slanje diska sa demo verzijom na�eg programa je besplatno.

 

Unesite svoje podatke

Obavezna polja za unos su adresa i ime primaoca.