Program za vodjenje gradjevinske dokumentacije

Gradjevinski program List

Građevinski LIST je program za gradjevinska preduzeća, preduzetnike i zanatske radnje, kako bi se brže, efikasnije i tačnije obradila dokumentacija koja prati izvodjenje radova. Program prati proces rada  izrade dokumentacije od predmera i predračuna do ispostavljanja konačnih računa. Program dolazi sa 16000 standardnih gradjevinskih normi.

Svi navedeni procesi su medjusobno povezani, omogućen je automatski prenos podataka, tako da je potrebno Vaše minimalno angažovanje kako bi obradili gomilu dokumentacije. Ovaj gradjevinski program fukcioniše tako što se  unesu podaci predmera i predračuna (opis pozicije, jedinica mere, količina, cena) ili se isti preuzme iz excela, dalje program kreira obračunske listove gradjevinske knjige sa podacima iz predmera (opis, jedinica mere, ugovorena količina, ugovorena cena), na Vama je da upišete količine izvedenih radova, a dalje program sam kreira privremenu ili okončanu situaciju, rekapitulaciju, kao i račun sa obračunom PDV-a.Detaljnije o programu...

Program za evidenciju radnika

Evidencija radnog vremena

Evidencija Radnika je program za vodjenje evidencije zaposlenih radnika, po objektima i danima. Omogućava efikasan uvid u utrošene sate po gradilištima zbirno ili razbijeno po zaposlenima. Program je pojednostavljen i omogućava brz unos dnevnih zaduženja po radnicima i broj utrošenih sati. Potebno je svega nekoliko minuta dnevno rada u programu da biste na kraju meseca imali niz izveštaja o utrošenom vremenu za gradilišta i radnike.

Svakom radniku je omogućeno dodeliti vrednost satnice, pomoću koje se obračunava i štampa isplatna lista za izabrani period.